1. כללי
1.1. אתר זה בבעלות ומופעל על ידי CliCupid (להלן "האתר" ו- "אנו"), שכתובתו האלקטרונית [email protected] לשם קבלת פניות אלינו ביחס לאתר.
1.2. השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.
1.3. האתר מיועד לשימושם של בני 18 שנים ומעלה ובעלי כשרות משפטית להתחייב לתנאיו.
1.4. מטעמי נוחות הפנייה במסגרת אתר זה היא בלשון זכר יחיד, אולם היא מיועדת לנשים וגברים כאחד, יחיד ורבים.
1.5. סטייה ולו חלקית מתנאי השימוש של האתר עלולה להסתיים בהסרת כל התכנים מטעמך, בחסימת חשבונך, או הגבלתו או ביטולו על ידינו. מוסכם בין הצדדים כי כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו מהווה הפרה יסודית של תנאים אלו.
1.6. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

2. מהות האתר
2.1. האתר הינו פלטפורמה להכרויות.
2.2. האתר מאפשר למשתמשיו הרשומים לצור פרופיל אישי החשוף ליתר משתמשי האתר ולקיים קשר באמצעות הודעות דרך האתר עם משתמשים אחרים.
2.3. האתר כולל מנגנון חיפוש ותוצאות התאמה בין הפרופילים של משתמשיו.
2.4. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את דרכי פעולת האתר ותחומי פעילותו.
2.5. הינך מאשר לנו, כי לפחות ביחסים ביננו ובין יתר המשתמשים באתר בינם לבין עצמם, לא יחולו הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
2.6. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד, למטרות התנסות ועניין ולא לשימושים מסחריים, ואין להסתמך עליו לתכנון חיים אישי או לייחס לו משמעויות כבדות משקל.

3. פתיחת חשבון
3.1. לשם השימוש באתר, תידרש/י לפתוח חשבון במסגרת האתר, הכרוך בשם משתמש ובסיסמא.
3.2. אין לפתוח חשבון בשם אחר.
3.3. לצורך פתיחת החשבון עליך להיות בעליו של תיבת דואר אלקטרוני שבשימושה האישי.
3.4. עם הרשמותך תקבל לתיבת הדוא"ל שמסרת לנו במסגרת פרטי הרישום, קישור אל חשבונך באתר . עליך לשמור בסוד קישור ולא להפיצו מאחר שכל האוחז בקישור זה עשוי להכנס לחשבונך באמצעותו. מובהר לך, כי הכניסה לחשבונך איננו מותנית בקיומו של שם משתמש וסיסמא, והינך נוטל את מלוא הסיכונים הכרוכים בכך.
3.5. הינך מחויב/ת להודיע לנו באופן מיידי, אם את/ה חושד/ת שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו.
3.6. אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה.
3.7. מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייב/ת, כי הפרטים שהינך מוסר/ת לנו לצורך פתיחת החשבון הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים, למעט באשר לכינוייך באתר, אשר לגביו הינך רשאי לבחור שם משתמש השונה משימך האמיתי, ובלבד שאין בשם כדי להתחזות לאחר או להטעות את ציבור המתשמשים.
3.8. אינך מורשה/ית לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך.
3.9. יתכן שהאתר יאפשר פתיחת חשבון באמצעות פלטפורמות אחרות שבהן קיים חשבון על שימך, כגון: פייסבוק וגוגל פלוס. אף במקרה זה עליך לוודא שהפרטים והתכנים, המועברים מפלטפורמות אלו הינם נכונים ומדוייקים; הינך מעניק לנו בהשתמשך באופציה זו לעשות שימוש במסגרת האתר בכל אותם פרטים ותכנים בהתאם לתנאי שימוש אלו, לרבות פרסומם באתר.
3.10. הינך רשאי/ת בכל עת להודיע על בקשתך כי חשבונך יוסר מהאתר על ידנו.
3.11. הינך מסכימ/ה לכך כי כל הפרה של תנאי הסכם זה על ידך תזכה אותנו בפיצוי מוסכם מצידך בסך של 3000 ₪ לכל הפרה בנוסף לכל נזק שיוסב לנו.

4. ניהול האתר ושימוש בו
4.1. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.
4.2. הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, שלא לצור עומס על מערכות האתר, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימושם של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.
4.3. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן.
4.4. השימוש באתר מותנה בכך שהינך באופן כנה מחפש/ת הכרות רומנטית ומוגבל למטרה זו. חל איסור מוחלט על שימוש באתר לשם הפצת תכנים, הודעות או דבר מה אחר שאינו עולה באופן מלא ומושלם עם מטרות האתר שלעיל בסעיף זה, ובכלל זאת: אין לבצע באמצעות האתר פרסום מטעם משתמשיו, "דייג נתונים" או בדיקות שיווקיות, סטטיסטיות או מחקריות אחרות.
4.5. אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או של מנגנונים טכנולוגים הקיימים באתר או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.
4.6. אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר למעט דפדפנים מקובלים על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.
4.7. אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.
4.8. כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.
4.9. הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים.
4.10. על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה על ידך לאתר, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל, והינך לוקח/ת את כל הסיכונים הכרוכים בהעלאת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.
4.11. אנו רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד.
4.12. אנו רשאים להתנות בתשלום גישה לחלקים מהאתר או לכולו, או להתנות בתשלום שימוש בתכונות, שירותים או אמצעים הקיימים בו כעת ללא בתשלום.
4.13. אנו רשאים להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, להפסיק זמנית או באופן קבוע קיומם של שירותים, תפקודים שונים או חלקים מהאתר, והנך מאשר/ת כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.

5. תכנים
5.1. אנו איננו אחראים לכל מידע או תוכן שיועלה לאתר על ידך או על ידי גולשים אחרים, ככל שתתקיים אפשרות כזו באתר, ואיננו מבטיחים לשמור אותה או להציגה באתר, או להעביר תכנים אלו באופן שלם או תקין. אנו לא אחראים לתקינות מידע זה או לדיוקו ואיננו מייצרים מצג, כי ניתן לסמוך עליו. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים שהועלו על ידי המשתמשים לאתר הם שלהם, וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות.
5.2. כל מידע או המלצה המופיעים באתר הינם בגדר מידע שאינו מוסמך ואינו מחייב וכל מי שנסמך עליו עושה כן על אחריותו האישית.
5.3. איננו מתחייבים לשמור את התכנים המועלים לאתר, או אלו שנוצרו בו או שהופיעו בו, ו/או לגבותם.

6. העלאת תכנים
6.1. אתר זה עשוי לאפשר לך להעלות תכנים אליו.
6.2. התכנים חייבים להיות למטרת היכרויות רומנטיות בלבד במסגרת האתר, ואל להם להיות כרוכים בכל מידע מסחרי מכל סוג שהוא או לשמש לכל מטרה אחרת מעבר למטרותיו המוצהרות של האתר.
6.3. הינך מודע/ת ומסכימ/ה לכך כי בהעלותך תכנים לאתר הם הופכם להיות פומביים, ועשויים להיות משכך מועתקים על ידי אחרים או משותפים או מפורסמים על ידי צדדים שלישיים, או על ידנו בפלטפורמות אחרות, לרבות ברשתות חברתיות שונות.
6.4. הנך מתחייב/ת, כי התכנים המועלים על ידך אינם נגועים: בשפה גסה, בהשמצה, בהוצאת לשון הרע, וכי הם אינם: פוגעניים, בעלי אופי פורנוגרפי, משמשים למתן שירות מיני או אחר, פוגעים בתקנת הציבור או בבטחון המדינה או אדם, מאיימים, נגועים בקוד מזיק, פוגעים בפרטיות, מטעים, מפרים צו איסור פירסום, מסיתים, אסורים על פי כל דין או מהווים עילה לכל תביעה פלילית או אזרחית.
6.5. אל לך להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קניין של אחרים או שהעלאתם מהווה עוולה להוות עוולה מסחרית.
6.6. אין להעלות תכנים הנוגעים לקטינים.
6.7. אין לעשות באפשרות העלאת התכנים כדי להטריד אחר.
6.8. בהעלותך תוכן זה הינך לוקח/ת אחריות מלאה לכל התוצאות הנובעות מכך.
6.9. התכנים חייבים להיות בשפה העיברית או האנגלית בלבד, ובשפה מובנית.
6.10. בהעלותך את התכנים: (1) אל לך להתחזות לאדם אחר או לייצג גוף שלא הסמיך אותך לייצגו, (2) הינך מאשר/ת, כי יש בידך את מלוא ההרשאות החוקיות להעלות את התכנים לאתר לרבות על פי דיני הקניין הרוחני, וכי התכנים למיטב ידיעתך נכונים ומדוייקים, (3) הינך מסכים/ה, להעניק לנו או מי מטעמנו רישיון חינם תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן המועלה או מפורסם באמצעות האתר, וכי אנו רשאים להעביר רישיון זה לכל גורם. הנך מצהיר/ה, כי את/ה בעל הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור, וכי אנו נהיה רשאים לעשות בכל זמן ואופן שנמצא לנכון כל שימוש חוקי בתכנים המועלים לפי שיקול דעתנו במסגרת האתר או במסגרות אחרות, לרבות לצרכי פירסום, מחקר וסטטיסטיקה, וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, (4) ידוע לך, כי אנו רשאים להשהות את פירסום התכנים, להפסיק פירסומם, להפסיק ולהעלותם מחדש, שלא לפרסמם כלל, לעבדם ולהציגם בצורות שונות.
6.11. יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת. אנו רשאים לקבוע מעת לעת מדיניות לגבי אופן העלאות של המשתמשים או משתמש בודד, תדירות העלאות, אופן סיווג המידע המועלה, הגבלת כמותו, סגנונו, אופן הצגתו, משך הצגתו וכיוב'.
6.12. אנו רשאים לאסור על העלאה של קישורים לאתרים אחרים, ולהסירם בכל עת. .
6.13. אנו רשאים לשבץ פירסומות במסגרת העלאות של המשתמשים, בלא שהדבר יזכה את המשתמש בכל תמורה או דבר אחר.
6.14. אנו רשאים להטביע סימני זיהוי בתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.
6.15. האחריות על התכנים המועלים על ידי המשתמשים היא באופן מוחלט עליהם. איננו מתחייבים לבדוק את התכנים ותקינותם, ולא עומדים מאחוריהם, וככל שאנו מבצעים בדיקה מסוג זה איננו אחראית לכל תוצאה וטיב מכל סוג שהוא
6.16. אין במתן האפשרות להעלות את התכנים לאתר וקיומם בו, משום חוות דעת ו/או יעוץ משפטי בדבר חוקיות פרסום התכנים או כשרותו המשפטי ואינו משחרר אותך מלשאת באחריות בלעדית לכל אי עמידה של התכנים במדיניות הפרסום של האתר או בכל דרישה לפי תנאים אלו או לפי כל דין אחר.
6.17. אנו רשאים לדרוש ביצוע שינויים מעת לעת בתכנים המועלים על ידך או באופן הצגתם מעת לעת בהתאם למדיניותו של אתר כפי שתשנה מעת לעת.
6.18. אנו רשאים להגביל את כמות העלאות מצידה של אישיות משפטית כלשהיא.
6.19. תוכן המשתמשים באתר ובכלל זה פרטי הפרופיל מועלים על ידי צדדים שלישיים שהינם צדדים עצמאיים ונפרדים מעימנו.
6.20. תוכן המשתמשים באתר הוא על אחריות המשתמש ואינו באחריותנו.
6.21. הקשר ככל שיווצר באמצעות האתר בין המשתמשים בו נעשה במישרין בינהם ולא מולנו. איננו צד להכרויות בין משתמשי האתר.
6.22. כל האחריות ביחס לטיב השיחה בין המשתמשים, האפשרות לקיום הכרות, טיבה, וכל הנובע מהשיח הנ"ל ומההכרויות הינו באחריות הבלעדית של המשתמשים באתר.
6.23. איננו פועלים בשם אף לא אחד מהמשתמשים.
6.24. קחו בחשבון כי הפרטים המופיעים באתר נתונים לשינוי מתמיד מצידו של המשתמש.
6.25. כל משתמש המעלה תכנים כאמור מצהיר, כי כל הפרטים המועלים על ידו נכונים ומדוייקים, כי התכנים המועלים על ידו רלוונטים וקונקרטיים, וכי הוא עומד מאחורי תכניו המועלים.
6.26. ככל שהעלאת תוכן כאמור מתבצעת באמצעות דרך מובנית כגון טופס באתר זה, אזי עליך להזין את הפרטים בהתאם למתבקש.
6.27. על המעלה התוכן לבחון, האם ישנן הוראות מחייבות בדין החלות על פרסום מסוג זה, ולפעול בהתאם להן לרבות אי העלאת תוכן או הסרתו. האתר אינו אחראי לבחינת התכנים ולהתאמתם לדין.
6.28. על התכנים המועלים על ידך להיות תקינים, נכונים ונוגעים לך בלבד. ככל שהאתר יאפשר העלאת תמונות עליך להעלות אך ורק תמונות שלך וללא עיוותים.

7. בקשה להסרת תכנים.
7.1. ניתן להגיש לאתר בקשה להסרת תכנים המופיעים בו או לביצוע תיקון בתכנים, אם לדעתך התוכן יש בו אחת מאלה:
1) התוכן מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או של הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
2) התוכן יש בו כדי להוציא לשון הרע אודותיך או אודות הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
3) התוכן מפר את פרטיותך או פרטיות צדדים שלישיים.
4) יש בהעלאת התוכן יש כדי להוות מעשה שלא כדין, ולפרטו.
5) התוכן אינו הולם.
7.2. בבקשה יש לפרט: את שם הפונה, כתובת דוא"ל, טלפון לשם יצירת קשר. האם הפנייה היא בשם הפונה או בשם אחרים ולפרטם, לאשר כי כל הפרטים שבבקשה נכונים.
7.3. את הבקשה יש להעביר באמצעות תיבת "צרו איתנו קשר שבאתר".
7.4. אנו נבחן בקשתך, ונודיעך דבר.

8. ביטול הרשמה לאתר
8.1. משתמש רשאי לבטל את ההרשמה לאתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וכפי שיעודכנו מעת לעת.
8.2. את הודעת הביטול יש לעשות על ידי משלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] . יש להקפיד לשלוח את ההודעה מאותה כתובת דוא"ל אשר נמסרה בעת ההרשמה.
8.3. על הודעת הביטול לכלול את שם המשתמש, מספר ת.ז. שלו, שם המשתמש באתר ואת הסיסמא שלו באתר.
8.4. הביטול יכנס לתוקפו תוך 3 ימי עסקים ממסירת הודעת הביטול, אלא אם נקב המשתמש בהודעתו מועד ביטול מבוקש מאוחר יותר.
8.5. אם חויב המשתמש בדמי מנוי בגין תקופה שלא ניצל לאחר כניסת הודעת הביטול לתוקף (עפ"י הוראת סעיף 7.4) הוא יהיה זכאי לקבל החזר של דמי המנוי העודפים אשר נגבו ממנו.
8.6. בעסקאות בהן התשלום מתחדש באופן אוטומטי, החיוב יחול בכל חודש, החל מתאריך החיוב הראשון ועד אשר יבקש המשתמש לבטלו.

9. מדיניות החזרים
9.1. מדיניות ההחזרים באתר כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
9.2. נעשתה עסקה בכרטיס אשראי, והמשתמש ביקש לבטלה בהתאם לתנאים בסעיף 7 לעיל, יושב כספו של המשתמש באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי אשר ממנו בוצע החיוב.
9.3. ביטול המשתמש את הרשמתו לאתר יגרור את חיובו בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם ,בתוספת עלות השירות החודשי המהווה את התמורה היחסית בעד השירות אשר קיבל המשתמש עד למועד ביטול העסקה.
9.4. נעשתה עסקה בכרטיס אשראי והוכיח האתר למשתמש כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר האתר לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה אשר בוטלה, רשאי האתר לחייב את המשתמש גם בתשלום אשר נגבה ממנו.
9.5. לא ניתן לקבל החזר בגין שירותים אשר נתנו בעבר ע"י האתר.
9.6. מדיניות ההחזרים הנ"ל מותנית וכפופה לתנאי השימוש באתר.

10. קניין רוחני
10.1. כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו.
10.2. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.
10.3. הביטוי clicupid והלוגו הנלווה לו, הינם סימני מסחר שלנו. הינך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב שלנו.

11. פירסומות ממומנות
הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות ממומנות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן/הודעות המועלה על ידך לאתר. פירסומות אלו הינן על דעתם של המפרסמים בלבד ואין אנו אחראים לתוכנן או לטיבן.

12. אחריות ושיפוי
12.1. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו, שירותיו ותכניו, הינו כמו שהוא וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין או תפקוד כלשהו, העדר תקלות או הפרעות לרבות מחיקת מידע וקריסה, יעילות, היקף חשיפות, הופעה נאותה בכל הדפדפנים, טיב חיפוש נאות, אפשרויות התאמה זוגית טובות, התאמות נכונות, ציוני התאמה גבוהים או המשקפים כהלכה את המציאות או כי המסכים או ההתקנים יפעלו בתקינות או כל מימד אפקטיביות אחר או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים, כי ניתן להסתמך על המופיע באתר או על שירותיו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.
12.2. למרות שהננו נוקטים באמצעי אבטחה באתר, אנו לא נישא בכל אחריות למעשה פריצה לאתר ונטילת תכנים ונתונים ממנו, או שיבושו.
12.3. אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו או במוצרים או השירותים המפורסמים בו או המוצעים באמצעותו או בעטיו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור.
12.4. את/ה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או בכל הנוגע לשירות או מוצר שפורסמו במסגרתו או שפורסמה בקשה לקבלת הצעות במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן/י כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואת/ה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.
12.5. הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, תזכה אותנו בתשלום פיצויים בין היתר בהתאם לנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הטרחה, ההטרדה, עוגמת הנפש שהוסבה לנו לציבור המשתמשים באתר ולאחרים.

13. סיום
13.1. אנו רשאים לבטל את חשבונך, או להשהות את השימוש בו ו/או לחסום את אפשרות שימושך באתר בכל עת על פי שיקול דעתנו המוחלט.
13.2. אנו רשאים לבטל את האתר או להשהות את השימוש בו כליל או חלקית.
13.3. הינך רשאי בפנייה לשירות הלקוחות שלנו לבקש את ביטול חשבונך באתר או לעשות שימוש לצורך כך בכלים המצויים באתר ככל שיהיו באתר כלים כאלו. עם קבלת בקשה כאמור אנו רשאים להפעיל הסדרים לשם וידוא בקשתך.
13.4. בכל מקרה כאמור בסעיף זה אין לנו כל חובה לשמור את התוכן שהעלת, וזה עשוי להמחק על ידנו.
שונות
13.5. הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.
13.6. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.
13.7. אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/י את התנאים באופן מתמיד. 13.8. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז.
13.9. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.
13.10. אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.
13.11. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.

1. כללי
1.1. פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע.
1.2. אנו, CliCupid (להלן: "אנו") מפעילים את אתר CliCupid.com (להלן: "האתר").
1.3. מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר לנו על ידי הגולשים באתר, או שנאסף על ידינו או על ידי צדדים שלישיים, (להלן – "המידע").
1.4. נבקשך לקרוא את מדיניות זו עד סופה. אם אינך מסכים לתנאיה, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. ככל שבחרת להמשיך ולגלוש באתר או לעשות בו כל שימוש אחר, הינך נחשב למי שנתן הסכמתו למדיניות זו.
1.5. מדיניות זו נוקטת בלשון זכר מטעמי נוחיות אולם היא פונה לשני בני המינים.

2. המידע שאנו אוספים באמצעות אתר הכרויות זה:
2.1. מידע נמסר לנו במסגרת הרשמה לאתר או מילוי טפסים באתר, כגון: שם, מספרי קשר, כתובת פיסית, תמונה, מספרי טלפון, כתובת מייל, סיסמאות, שמות משתמש, מספרי זהות, סוג הרכב ופרטים אודותיו וכיוב' פרטים כפי שימסרו על ידי הגולשים באמצעות האתר מעת לעת.
2.2. כאשר אתה עושה שימוש באתר בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע הנובע משימושך באתר, עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תוכן שהינך מעלה לאתר, אינטראקציות בינך לבין משתמשים אחרים באתר או עימנו, תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר או בחלקיו השונים, ההרשמות שביצעת, פעילויות שנטלת חלק בהם ועוד. האיסוף יכול שיעשה אף באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים הטכנולוגיים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP.
2.3. אנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" (cookies) או בטכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע אודות אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב"עוגיות" באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.
2.4. אנו עשויים לקבל מידע משירותים מקוונים כגון Google Analytics , אשר עוקבים אחרי פעילותך ברשת ועשויים לספק לנו פרטים אודות מיקומך, זמני כניסתך לאתר, שהייתך בחלקיו השונים, אופן שימושך באתר ומאפייניך כפי שנאספו על ידם.

3. כיצד אנו משתמשים במידע?
אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:
• הפעלת ותחזוקת האתר - באמצעות המידע שאנו אוספים, אנו יכולים לקיים את הפעילויות שבאתר.
• למסור לך הודעות על שינויים באתר.
• לשם שיתוף פרטים החיוניים לדעתנו לצרכי האתר עם משתמשים אחרים באתר.
• לאפשר לך להנות מתכונות אינטראקטיביות של האתר כאשר אתה בוחר לעשות כן, ככל שהן זמינות.
• לשם ביצוע ניתוחים על מנת שנוכל לשפר ולפתח את האתר, ולהציג בפניך מידע באופן התואם יותר את מאפייניך והעדפותיך האישיות.
• לבחון לשם ניתוח השימושים באתר כיצד נעשה שימוש באתר.
• לשם זיהוי, מניעה וטיפול בבעיות טכניות.
• לשם התאמת האתר להעדפותיך ולמאפייניך האישיים. באופן זה יתכן שהאתר יוכל לזהות אותך עם כניסתך אליו, ולהציג בפניך מידע ותכונות המותאמים למידע שנאסף אודותיך באופן פרטיקולרי.
• לשם קידום הבטיחות והאבטחה של האתר ושל המשתמשים שלנו.
• לשם הגנה על זכויותינו המשפטיות.
• לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה, וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר.
• לשם בחינת עמידת המשתמשים באתר בהתחייבויותיהם כלפינו ולשם פתרון סכסוכים. • לצרכי מחקר וסקרים.
• לצרכי מתן שירות ומידע לגולשינו ולקוחותינו.
• לצרכי פעילויותינו השיווקיות והמכירתיות.
• לשם העברת וחשיפת התוכן שהינך מעלה ואופן שימושך באתר למשתמשים אחרים באתר.
משמעות הדבר היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

4. כיצד אנו משתפים במידע?
4.1. אנו רשאים לשתף באופן חופשי עם צדדים שלישיים מידע שנאסף באמצעות האתר, שאין בו כדי לזהותך.
4.2. אנו משתפים עם משתמשים אחרים באתר פרטים אודותיך ואודות אופן שימושך באתר, כגון: פרופיל חשבונך, תכנים שהעלת לאתר ואופן שימושך באתר.
4.3. למעט האמור לעיל איננו משתפים עם אחרים את המידע היכול להיות מזוהה עימך, (להלן – "מידע מזהה") למעט כמפורט להלן:
אנו נהיה רשאים לשתף מידע מזהה עם צדדים שלישיים לצורך העניינים הבאים:
• הגנה על זכויותינו החוקיות.
• כאשר אנו נדרשים לעשות כן על פי הוראה של רשות בת סמכא.
• לשם מניעת נזק לך או לצד ג' או לשם סיוע לו.
• במקרים אחרים, כאשר ניתנה לנו רשות מפורשת ממך לבצע את השיתוף.
• כאשר נעביר את פעילותינו לגורם אחר או נתמזג עימו.
במקרים של שיתוף כאמור, אנו נעשה את מיטב מאמצינו כי ישותף רק אותו חלק חיוני מהמידע אשר נדרש לצורך העניינים שלעיל.

5. זכויותיך ביחס למידע המזהה
5.1. הינך רשאי לפנות אלינו, כדי לדעת איזה מידע מזהה אודותיך מצוי ברשותנו.
5.2. ככל שמצאת שמידע זה אינו מדוייק תהיה רשאי לבקש מעימנו לתקנו.
5.3. הינך רשאי לבקש מעימנו מחיקתו של מידע מזהה אודותיך, ואנו נעשה מאמצים סבירים לעשות כן, בכפוף לשמירה על אינטרסים לגיטימים שלנו הנוגעים לפעילותינו החוקית או להגנה על זכויותינו החוקיות.

6. שמירת המידע
6.1. אנו שומרים את המידע נשוא מדיניות זו למשך הזמן הנדרש לצורך ביצוע פעילויותינו הלגיטימיות כעסק מסחרי ולשם הגנה על זכויותינו המשפטיות ואינטרסים לגיטימיים שלנו.
6.2. אנו נוקטים באמצעי הגנת המידע המקובלים בשים לב לרגישותם ולהיקפם, לשם שמירה על מערכותינו ועל המידע האצור בהן. יחד עם זאת, הגנה מוחלטת אינה בת השגה, ואיננו יכולים להבטיח לחלוטין, כי לא תתרחש פריצה למערכותינו ולא תתקיים גישה בלתי מורשית למידע שבהן – ככל שכך יקרה אנו נעשה את מיטב המאמצים על מנת לדווח לך אודות המקרה, במידה שפרטיך שמורים אצלנו וישנו חשש כי היתה גישה בלתי מורשית למידע מזהה אודותיך.
6.3. איננו מחויבים לשמור את המידע ואנו רשאים למחוק אותו בכל עת.

אתר הכרויות קליקופיד CliCupid הוקם במטרה לשרת את כל מי שמחפש קשרים זוגיים .

הגלישה באתר והחיפוש של בן/ת הזוג מאד קלים ופשוטים להפעלה

האתר מבצע התאמה בין הכרטיס שלך לבין הכרטיסים שבאתר לפי פרטיך האישים , הפרטים האישיים של בן/בת הזוג , ההעדפות שלך לבן/בת הזוג וההעדפות שלו/ה לגביך. ליד כל כרטיס מצוין אחוז ההתאמה ביניכם.

ככל שתמלא/י יותר פרטים עליך וככל שיהיו יותר פרטים בכרטיס שהצד השני מילא , כך ההתאמה תהיה מדויקת וטובה יותר.

הצגת הכרטיסים ממוינת לפי מידת ההתאמה ואחוזי ההתאמה הגבוהים ביותר יהיו אלה שיופיעו ראשונים

האתר מאד פונקציונלי ופשוט להפעלה : רוב הפעילות נעשית במסך אחד עיקרי, וישנם עוד מס מועט של מסכים- רק הנחוצים ביותר

במסך תוצאות החיפוש, תמצאו את הכרטיסים של בן/בת הזוג הפוטנציאילם.

בכל כרטיס כזה, תהיה כל האינפורמציה שלו/ה, שתכלול את כל ההתכתבויות ביניכם, הערות אישיות, סטטוסים שונים , כגון מועדף , חסום וכד'.

האתר מאפשר לסנן מגוון רחב של נתונים לא רצויים אצל בן/בת הזוג ,ע"י מילוי של מאפיינים לא רצויים אצל בן/בת הזוג , כדי למנוע פניה/כתיבה שלהם אליך ,

כגון תחום גילאים לא רצוי, מין לא רצוי, אזור מגורים לא רצוי, מצב משפחתי לא רצוי ועוד

החיפוש באתר נרחב מאד ומכיל הרבה מאפיינים .

ניתן לשלוף כרטיסים בחתכים מאד רחבים , כגון מידת התאמה , תחומי גיל, תחומי גובה, אזור מגורים , סטטוס, מראה חיצוני ועוד.